Design a site like this with WordPress.com
Get started

Hlalutying with Hlalutjah kaNdima

Nanku umyezo weemfundiso neengqiqo zeSilo Somlilo uHlalutjah kaNdima. Zibonele xa ulutsha lufundisa ngenkcubeko yakwaNtu nembali yaseAfrika. Uzuluchulumancele oluncuthu lweencoko nobuciko obucacisa ubugcisa beenkcubabuchopho zakowethu:

ISilo Sedangatya sifundisa ngeengoma nemidlalo yabantwana ethetha ngokuxhatshazwa kwabantu basetyhini ngokwesini – Hlalutying with Hlalutjah kaNdima.

Kusekuninzi okuzayo zimasela Indlwana! Ukhumbule ukuba ‘Yakha Ngoboya Benye’.

Demystifying femicides that are justified in the name of witch burning – Hlalutying with Hlalutjah kaNdima
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close