Design a site like this with WordPress.com
Get started

1892

Ithole LaseShibha Liyathinjwa

Namhl’imbong’enkob’aziphekwa ngamavila ziphekwa zizikhuthali ibhafisa iNyange lemihla umntwan’omhle iNkosi’uRas Tafari kaMakoneni wokuqala nowokugqibela. Kuthi singooRasta ngumqondiso wasenyangweni thina ke siyawudumisa ezizweni. Hamba nam ndikus’ezimbalini.

Isahluko 1

Bo-ona!

Bo-ona!

Bona! Yu-u!

Bona! Yu-u!

Bo-ona!

Latsh’ithole likaMakhed’ibhelu lentsengwanekazi,

Int’eth’ibalek’ikhabe kube kutsits’amabel’abhonxileyo;

Ungath’idlal ngentusi x’intlang’engonweni zigwencekeleyo:

Phofu zibik’ukuzalwa kwenkonyan’eligwangqa lakwaLevi.

Kaz’uYosefu kaDavide wazithetha naban’ezowakh’umzi

Zoth’umfaz’usamzek’azaliswe yeny’indod’ezibiz’ingelosi

Kub’inteyazalwa nguMariya ithiywa kwaDavide ingenamnombo

Ningabaleki xa ndisithi phetshu phantsi kweelokhwe kuba nenkos’ivela ngosondo

Ndizotheth’iindab’ezabhid’izulu leNtabozuko kwaGompo yayizibula lonto

Kub’ath’amaKhrest’uMdal’uziqu zithathu ngoYise Nonyana ngaphandle komfazi

Ndise ndixakwe x’uMariy’azal’unyan’ajik’abalandeli bangamkhonzi

Nize nindibuzele kwiPop’ukub’uMadon’ontsundu noMariya womlungu ngabantoni?

Kuba zonk’inkonzo neenkom’azazalw’eRoma leBhazintam’intlanti zikaKhonzintin’azizazi

Ngumhlol’ohlume nokuhlangana kwesiba likaYuda noMpostil’uPawulosi

Namhl’uHlaluty’ohlab’amahlongwane

Umahluz’ahlulel’imihlamb’ihlobene

Uzothi hlas’amahlahl’ohlangoth’ahlanganis’intlaba zahlukene

Namhl’uhlahlel’amahlez’ahlihliz’emalahleni

Bamhlek’ehlom’iintlab’ehlabela namahlungulu

Besith’uyalahlek’uHlub’ehlokoloza nguHluphindlebe

Kub’esisil’esihlakaniphileyo nje akatyi nalonyama

Ningoyiki xexazulul’ingxak’exak’uxakaxa

Eyintatheli nje nguNonkcukac’otheth’iindaba

Iindaba zeCamagu zindaba zesondo

Iindaba zesondo zindaba zendalo

Iindaba zendalo zindaba zoMdali

Zithethwa yindalo nj’akadingi babhali

Xa ndisithi “gqi” kukhala “rha”

Ithi lonto kufike ugqirha wenqondo

Akhathazek’amaHlungul’ab’ezintsali

Sube kuvunw’izikhwebu kudweliso-mbali

Athi “wa!” xa ndizobalis’angabhalway’amabali

Gxebe xa ndizobhangis’ubuqili beengcali zembali

Ingakumbi ngalomhla wokuzalwa kwengonyama kona asidlali

Isahluko 2

Atsho athi “Pha! Ngapha! Pha! Ngapha!”

Lomahlungul’ezibhalo etsal’iikhol’ezimhloph’esibondeni

Atsh’elukuhla lenkom’ingqungayo yaseSheba kwaLevi

Ikhangel’ithole lay’elinkon’iligqibel’eRifin’zants’ezandongeni

Ukub’ufuzo luyegqithisa sibonaph’etholeni

Lenkunz’ethol’ubuhle bayo bundikhumbuz’uMakheda

Ithokaz’elintsundu laseKhushe elabonwa kwaYuda

Lubelek’izipho namabhas’okusok’uDlizithendezamadoda

Ikhwel’elikhomb’umkhosi phambili lona lijonge ngemva

Ingonyam’ezingel’ezicithini kub’ithand’igazi lomvundla

Zath’ezinye zigqib’ithafa zashiy’abafazi yabadla

Wen’owakhe waluv’udaba lenkwenkw’uSomagwaza

NguSolomon’unyana kaDavid’inkonyane lohlaza

Ngomhla wamabhaso sasibakuz’umbheka-phesheya

Yab’intomb’aseShibh’izibek’iindaba zehamb’esukeKhush’ekhaya

Isithi “Bayethe kumkani ndikuwelel’ulwandl’olubomvu nolumnyama”

Itsh’iyikumkanikazi nay’engazidelanga

Nox’icikiziwe ngenkaziml’intomb’enkulu yayigatshatanga

Wab’umamkeli way’emamawak’abafazi nok’engaxakekanga

Zathi kub’izilo zesikhumba ziyazalisana

Elothokazi lazicelela umntwana kanti lizovus’indodana

Lisazi kakuhle njengomfuy’ukub’uzokuphum’inkonyana

Izogquba ngamandla ngaphezu kweziny’iingonyama

Wavel’apho k’uNdab’azithethwa ngabangcwele

Gxebe, ezingathethwayo ngooZungulimiqhele

Amamenen’abhal’iziBhal’uMeneliki amshiyelele

Isahluko 3

Namhlanj’elozibulo likaMakheda liyakhumbuleka

Kuba sezimxakw’iindab’ukuthetheka

Kuba nangon’ezalwa kwaYuda ngabusukwazana wabaleka

Ngorhatya kwintungo zikaSirayeli kwavakal’iRom’igaleleka

Sesuk’isizananina saqubul’ityeya yomrhumo safuduka

Wab’ummisel’umdala wanikw’uMosis’ukuhlonel’ityeya

Kuba yon’ibubukho nomqondiso kaSomandla kwaYuda

Ingenguye naban’onokuyibona singekathethi ngokuyiphatha

Izinkulu nababingelel’abakhulu abaziwa yiyo kuphela

Kodwa kudla ngokuthiw’isisila senkukhu sibonwa mhla ligquthayo

Suk’inkonyane laseAksum’eAfrika laqubul’ityeya lahamba nayo

Layithwala namawak’abafuduki bakwaSolomon besinga kowalo

Yathi yakuzinz’entla kooninalume ngaseZagwe leSudan yamis’abayo

Isithi “Ndiyikumkan’engatyiwa bhokhwe kwaYuda njengendod’akulonina

Nok’abazali bama babengatshatanga ndiyingwe yaw’onkamabala

Aph’emhlabeni kamama ngobungcwalisa bukabawo ndizohlala

Ndizomis’amangqugwala z’ubukumkani bukaSirayeli bunikw’eyam’inzala

Isahluko 4

Eneneni ubukumkani bamazulu bulapho kwezontaba

Apho kuphum’umthomb’omlambokazi weGiyom

Bayakwawuthiya abaTashishi bewubiza ngeNayile nangon’unganayanga

Lelo Topiya ladalwa tanci kumiliselw’ubutyebi bomhlaba

Phofu ileleNkosi lonke ihlabathi nalonzaliseko yalo na

Ukutsh’oko yonk’indal’inguye kwaye’emntwini ngamny’ukhona

Kodwa xa sinyanisekile akasiphefumlele ngokulinganayo

Kub’uMosis’engumthathi nje wawuzal’umlotha wesiqalekiso sikaNowa

Wath’uSawul’epheth’umkhosi waxakana nomnqongo wendoda

UGoliyath’isitica-mlilo esimehl’agaz’ukuzal’inkohlakalo

Ubuz’uYese kub’ayezingqand’esikhonwen’awakh’amaehlo

Phof’engazibuli Goliyathi ntonje ebhidwe yinkwenkw’ayizeleyo

Mhl’uDavide wenz’imbal’ezizweni ngokuqweng’igongqongqo

Uyoqaphel’ukub’uDavid’eyinkosi zangafane noSawule

Kuba yena zangazalelw’ebukhosini wangcambaza kuz’abungcamle

Naye ke zangafuzwe kuphelele ngunyanakh’uSolomoni

Yeka nj’ukuba bobabini beneeNdumiso njengeeNkosi zeemvumi

Ndizivele kwezoNdumis’ukub’uDavide wayeyimbongi

Ndivile kwiZafobe neeNgoma Zengoma ngoSolomon’umlonji

Nangona kunjal’uMeneliki zang’abenandumas’injalo

Nakwesakh’isizalo njengekroti bambalw’abamfuzayo

Kwiikumkan’ezingamakhu’amabin’anamashum’amabini nantlanu

Ukuzothi ga kulomhla wokuzalwa kukaTafarayi

Iny’inkunz’abayikhuz’ukuhlaba ingekaqali

Inkonyane lengonyam’elingatyiwa nyama

Umdak’omnyam’ongeva ntshiph’akuhlamba

Nezithunywa zobumnyama zamphehlel’amanz’amanyama

NguEzana lowo walany’iRom’imzama-zama

Owathi “Khonzintini kwedin’akho Latin’iyimbumba yeminyama

Ukuguqul’ugqweth’umtheth’ezithethi zamanyange linyala”

Mhl’inkulungwane yeshum’elinesixhenx’ithand’ukukekela

Wath’uNoboyana wesimnyama bembiz’uThwesindolosi wanxamalala

Mhl’agragranyelwa sisilo saseShibha sithetha ngendeb’endala

Isahluko 5

Yaba nguqulukubhed’ukuqutyulwa kwamaRoma

Yay’Bhabhilon’endal’eMezophejiya yeBronz’ibhokoda

Esith’amaGrike “sith’izithwalandwe zobulumko bukaThixo”

Ath’amaSilamzi “sith’iindlalifa zobukumkani bamazulu uMuhamedi ephila”

Ab’amaYud’akloSirayel’ezinzil’emantla kwiphondo leAfrika

Bethetha kuphela kwelibhekiswa kubo kub’uMdali wazinz’eTopiya

Xa ndithetha ngesizwe samaHebhere ndixel’iimbongi zamadangatya

Indab’ezathethwa nguDavid’esekelezel’umprofet’uIzaya

Esith’iTopiya leBhasiniya kwicamagu lobomi likhaya

Kub’ithe nangon’iRoma yazala yaduma ngokuthimba

Kwacaca ngowe-1892 ukub’ithole lobom lelaseShibha

Lazalw’umhlab’eAfrik’ungazinzang’ulilifa lamabanga

Kub’umhlola wowe-1885 kukungaphel’iAfrik’ingabiwanga

Wena wakhe wayoj’intak’ungachananga uwadlil’amacetyana

Kodwa kwacac’akuzubanjal’ingavumang’ingonyama

Nditsh’uNotshetshetsh’isitshingitshane saseKhushe

Esathwal’ikhetsh’eyatshutshis’iintshaba zatshaza

Ukhatshazis’amakhatshakhow’ekhatshwa ngookhetshe

Umnyaman’owatshis’amaTaliyane ngetshoba lengonyama

Kunamhl’uMeneliki wesibini usoyikwa lutshaba

Kuthe nangona wasikelelwa ngekroti lentombazana

Wakheth’ukudlulis’imikhonto netyeya kokaMakonen’unyana

Nikhumbule ndisahloniph’iminyanya ndizonaba ngalengonyama

Isahluko 6

Wath’uMakonen’exel’inkal’ixingetyeni

Wavulek’umthombo wobom ofihlakel’eZion’ezintabeni

Yath’inkunz’izel’ishumi lentsana kwasala yanya’esibelekweni

Yab’imazi kaAli ijing’iinyembez’ezinkopheni

Ithwel’izandl’entlok’incamazan’akuloWayizero ijong’eliweni

Kwathi kant’iiNdumiso zikaDavide zivakel’emanyangeni

Kub’uMdal’unekhethe kaloku ngokuthanda abakud’esonweni

Yath’inyang’eKhala xa seyivele ngeengcab’esibhakabhakeni

Kwavel’ithemba nokhanyo ekugqibeleni kwaMakoneni

Lafezek’elith’ukhon’umfuz’ekunyamezeleni

Kuba wavel’unyana woxol’ezangcibeni ngokwasezibhalweni

Wanikw’igam’elitsh’uLay Tafaray’oMdal’endalweni

Kuthwa Layita kub’ulilanga lokulung’emhlabeni

Wath’esaqal’uvul’amehlo wanduluk’uYeshimebheth’ezweni

Yath’ikhon’inkunz’emdak’ikhon’ithole layo lathinjw’ezizweni

Ay’amagwangq’esith’ayilombel’ukuba ntsund’esikhumbeni

Kub’ayamphik’ubukh’uMakhed’owazibulel’uSolomon’eShibh’ezintungweni

Ab’amaSilamz’esith’ayilogwangq’unin’enkone yintombi kaAli

Kub’izalw’eHarar’iphondokaz’elimthonyam’useJezagor’ezingcukeni

Ngobugqi bezilo yayifuz’uDavid’ukolus’imv’emathafeni

Yafunda yaqiq’inyakamis’iindonga nasecaweni

Yathi nangon’incwade yayityekeze’eNgilan’ayasuk’emthonyameni

Batsho nooSothimba bakuloJames womhlola bakhumbul’ub’izalwa nguMakoneni

Isahluko 7

Kanti k’uRas’omkhul’engamanga yedwa phezu kwalomzi

Entla kwakh’izinzil’eyongameley’ingoyama yamaKhosi

Mna ndisathetha ngoMeneliki II ofund’izibhal’adazidle

Isil’esakhothama sesidle yonk’incwadi yokuqala yeeKumkani

Sashiya ngemv’ibhelukaz’elibuhl’abushithwa zingelosi

Elavum’ityendyan’elinguTafaray’esaqin’ubukhwenkwe ngowakh’umkhosi

Wath’iminyak’isadlul’ixesha lakuloKhesar’edongeni wanikw’ubukhosi

Wathwesw’igama likaRas nguyise owayesebuyis’unyawo kulomzi

Ngokuhlakanipha nobukroti waduma kwibhishophu nabakhonzi

Isajong’imihlamb’akubo zamkhwaza ngamagam’iimbongi

Zisith’uzikhumbuz’uyisemkhul’uMeneliki I kaSolomoni ngobungqondi

Nangon’ilichule lenkosi njengoDavide ingamfuzanga ngentlonti

Bembiza ngobugqi bukaMeneliki II kub’ehleka namahohi

Bakhumbul’uDaniyel’owasind’ezingonyameni kub’engengomoni

NaloYesu wamampunge owazalw’emsulwa sezingasamqondi

Kwabhencek’ubuqili boYesu wamaRoma othengwa ngamashumi neeponti

Kub’akho Mariya wayenozal’unyana kaDavide yen’eseyintombi

Bubugqwirh’ukubang’ubukhos’ub’umnombo wabo ungawukhombi

Bamb’abakubon’ukwehla kweNkos’enguKhrest’inqaba benze ngath’ababoni

Kanti mna ndithunywe yiNkosi ngemisebenz’elungileyo andinantloni

Ndihluz’iibhokhw’ezigusheni kuphum’iimpunguty’ebesingaziboni

Kutsho kucac’endleleni yobumnyam’ukukhanya bubomi.

Uthe lonyana kaMakonen’esajong’imfuyo kayise

Kwavel’iimpungutye zaseTopiya zinqwenel’ukhe ziyibe

Zafika neengcuka nemivolov’eHarar’ingonyama seyimkile

Zathi ziyeva ngeempukan’eziluhlaz’ikumkani seyibekiwe

Zisalokoz’emahlathin’isilo sikaWayizer’entabeni sinyukile

Zeva ngokundila nokuzongom’eAdisabhabha lisith’izul’azalal’ethwesiwe

Kwelo komkhulu laseAfrik’uBhabhajanoyi selevunyiwe

Ngokugquba nokugragram’elonkonyane neengwe zilivile

Bab’ababingelel’ibhokroma lamaxilong’asixhenxe belivile likhalile

Njengeziprofeto zikaIzay’omdak’kaAmozi nditsh’umli’ubasiwe

Namhl’iNdab’edangaty’enyangw’eqabel’ihash’elimhloph’iboniwe

Ezontungo zeentaba zeTopiya kwacaca uSomandl’uzithandile

Kub’inkundla zetabhanikeli kaAbraham namagqigwala kaYakobi seyezishiyile

Baninz’ooBhangisibhunga bathethile beth’uKhrest’olindiweyo seyebuyile

Gxebe sel’egalelekile phofu akuba ngaphambili wayeboniwe

Yab’itheth’ulwimi lwasendulo lakubo kuz’amaxok’amtolike

Yatheth’isithi “Kungcolil’emzini kaBawo kufunek’amadoda’elungisile

Kumnyam’ehlabathini lopolitiko noqoqosho ndifun’amagos’ekhanyisile

Njengomkhonzi kulemihla ndinokuyisol’entenecawe

Kungeenkohliso zamaRom’asilazi nosuku lwesxhenxe

Masizithandeni sithobelaneni kuba ngamandl’omdali siphefumelelwe.”

Isahluko 8

Ngalomhl’okuveliswa kwelithole laseSheba ndikhumbul’uMozay’isaqhwithi sikaGavi

Mhl’avelel’ulwandle lweAndilantik’ebon’umhlola phezu kwamanzi

Waxel’uChirha uNciban’oNgcwele mhl’elam’umthe’lang’uhlab’isibeleko semazi

Kant’uhlol’ukuvela kwenkonyane lokubumb’umzontsundu kwezezezul’iintlanti

NjengoMosis’isithunywa samanyange nangamakholw’abeth’amanzi kutak’amachanti

Etheth’uGav’esithi “lakuphum’empum’ilanga lokulunga xa kumnyama kanti

Kok’umzontsundu wonk’ufanelekil’ub’ulungis’amaxhanti

Kub’ingqond’eqinisike’ekuqaqadekeni yindl’emiswe phezu kwesanti

Ungath’imile kanti ayisosikhukhul’ukukhawulez’ikhukhuzwa ngaphantsi”

Watheth’esithi “ukub’iimbali yakhiwe ngomsebenzi wabantsundu

Ithi lont’akuyonqab’ukub’uMdalinay’untsundu

Ebhodl’uMakhas’eguz’elityebileyo liyincidi yekhala kumlungu

Bayakwamtyholile ngokungamvum’uZwelikhanyile kabuhlungu

Kant’uMvelingqangi akatolikw’engenakuguqulelwa belungu namahlungulu

Kub’uGavi wayekhuz’ukubhalwa kwembali njengesitheth’umnt’omkhulu

Kamb’uthe kuthi masizakhel’eyeth’imikhumbi sivuselel’eleth’ikomkhulu

Similisele sizimisele sizinqulele sizibongele sizikhonzele sibuyel’eNdlunkulu

Sizicingele siziqiqele kuba kwelamagwangq’izulu siyaliwa ubukhulu

Ngalemi’inkul’asisazikhuz’ezamabom’izithulu ngokuba namaqubu

Sakuphum’umvumo sizizilo kuthi dungu nalomahlungu

Agadlelek’uMakhed’aseSheb’ebaleke’embalini ebhongxis’ibel’elikhulu

Ingqukuva’ingqung’uNongqongqo wayo wethol’elimzondo-bhelu

Ekhony’esithi “Vu-um’inzul’yamazulu yayam’inkulu”

Ithol’elakhab’amaxhalang’anxamalala

Kub’esithi licham kanti lilalel’alifanga

Kwavel’unin’evuth’okwelang’empumalanga

Esith’elam’ithole lisekhaya napha’apho kukhw’ilanga

Kuba yinkos’encance kuzo zonk’iintlanga

Kukhal’amahlung’ethi “wa alakal’engagqubanga”

Sisil’esabhid’amarhamncw’amabhere neentaka

Yinqaba kumaqab’afund’umhlab’usisimanga

Ngalemini yokuzalwa kwaso kukuqina komhlaba

Gxebe kukubuya kohlanga kuvukh’umkhosi wemidaka

Yeke! Ath’amaNgun’inkos’ayiqedwa nok’imbong’ibek’ingca

Iphind’ibuye mhl’ithwal’isisithsaba imilis’iimpondo zenkonyana ngeyeNkanga

Rhali rhali ibisezintloko zenyoka ngok’imbong’asemaBongwen’iyarhoxa

Ndehlela! Ndatshonela! Ndarhoxa! Ndemka!

Ndenyamalala!

Kwewalakhahla!

Imbongi yasemaBongweni nguHlalutya kaNdima

Categories UncategorizedTags , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close