Design a site like this with WordPress.com
Get started

Satshona Isisele Senyathi UVusamazulu

Xa ikhaphezela inyange imbongi yaseMabongweni yenjenje:

Vusamazulu Credo Mutwa. (Ithathwe: credomutwa.com)

Lakhal’uphondo maweth’amdaka,

Wakhe wayiv’intsikizi x’ikhala?

Sub’izinto zizothand’ukonakala,

Kwiintungo zamazul’ukundila kuzovakala

Kaloku kuwe ilifu lokugqibela,

Ingqanga enkulu nakunoMandela

Mamela!

Naso isandi sukuvuma kwezulu

Khangela!

Yonyukela phezul’icand’amazulu;

Iphuma kwaZulu beyibuz’uVusamazulu,

Waxekeka madod’Umkhomazi

Satshona isisele senyathi

Kusithel’inyange lezizwe,

Ishaman’elikhulu sisanuse

Silishiy’ihlabathi lixakiwe,

Nants’ikhoron’isixhapile

Bathi sisif’esaphum’eTshayina,

Sibhuq’omhlophe nontsundu

Kusentshon’eAfrika kuyafana,

Ikrel’elichwechwa njengekungu

Lawanqunq’amaTaliyane nakuMfrentshi lagawula,

Lagaleleka nakwelakuthi okwebubu lentethe neenyosi

Lifika kuthi sizilambela lazenzela sebeliqela bayagula

Nalen’uCred’uyibonile ntonj’ubuyatha balemihla kukungazi

Kuba nguye awaxel’oogqirha ngesifo seEyidzi

Nako kengoku asazi neyiphi

Satshona isisele senyathi

Kukona sizivayo iimfundiso zaso

Ukub’uMdal’akanaziBhalo

Kuba zeza nabantu nazo

Ikwangabo nabo,

Ababethelel’uKrest’emnqamlezweni

Bakugqiba bath’ulidini labo

Lithunyelwe nguSombawo osemazulwini

Ukuze ahlanze izono zabo

Kwabona abo?! Hay’akho yabo

Kakade nomprofeth’omkhul’uMuhamedi

Wadliswa ngomnye wabafazi bakhe

Ngenxa yenyaniso zakhe

Nemank’enkul’uBhudda watshab’eyedwa phantsi komthi

Kuba yinto yabant’ukulahlel’amanyange kwanti

OoNtsikana nonoNtetha baphelelaphi kanti?

Emadangatyen’iinzame zakiNdaba zafakwa kwasithi

Okwesingaphi?

Satshona isisele senyathi

Kengoku singakhalela bani

Singadibanisa ntoni nantoni

Kwezingqondwana zethu ingqiqo ayiphangalali

Ayiyikokukhothama kwakhe kukumathe kwethu

Okundenza ndithi asinongakhali

Asizaz’apho siyakhona sesaphos’imvelaphi yethu

Hayike mawethu

Nantso lendebe yeyenu

Sizothini kwiintsana nezizukulwana zethu

Zis’ibuza ngeeKhemeth’iiKushe neeMeru

Sisayikhumbula eBenini neNubiya enkulu

NgaMaphungwubwe liThulamela neZim’enkulu

NoGazankulu wevela kwincibeko zabantsundu

Kaloku thina asazi nabant’abakhulu

Kant’uthethile ngab’uVusamazulu

Umban’ombhetshe-mbetshe liZulu lakwaNdaba

Isithong’esiphambanis’amaZulu nemihlaba

Umagxothwa ngengxolo kub’etheth’iindaba

Ha! Ntanga! Zagagan’eZulu liyazama-zama

Zidebana ngeempondo zingaqal’uhlangana

Hamba! Hamba! Hamba! Zul’elinzima

Usingxengxezise kwabala sicelel’eyith’inzala

Singabafundisi neetitshala oogqirha nezicaka

Sarhatyulisw’imfundo kaVictoria sizibiza ngezinxiba-mxaka

Sizintatheli ezingazaziyo nezona ndaba

Sichel’ukurhatyuliswa kungqiq’eyodlul’awencwad’amathala

Ukubetha kwelizulu kutsho kwavakala

Nakumaqab’afundiley’asithi

Ukuba sisiyeke satshona isisele senyathi.

Imbongi yaseMabongweni nguHlalutya kaNdima.

Vusamazulu Credo Mutwa was a Zulu shaman, healer (inyange) who was the greatest African prophet of the 20th century. After living a full-life filled with tribulations that almost cost his life before dying of old-age on 25 March 2020 at the age of 98 years. He published several books and established various museums with extraordinary sculptures throughout his long life. 
Categories UncategorizedTags , , , , , , , ,
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close