Design a site like this with WordPress.com
Get started

Imibuliso Yenkulungwane

Isuka kwimbongi esakhasayo

Xa siwuvul’unyaka wama-2020 mandikhahlele,

Ngalendeb’intsha ndininkinkishele,

ngokuzithoba;

Ndiza ndiyimbong’esakhasayo yasemaBongweni,

Ndisithi “inene nangoku iCamagu livumile,

Ndifun’elam’itshoba!

Ndithi hambani manyiwane phindani eKapa,

Nindibulisele kuloNdodi noNoplamzi,

Nithi bandigcinel’ibhangalo lam eMandela,

KuloHout Bay iphez’ kwamagrwece neentlanzi.

Ndiyakhumbula amaVambo ngobuchule bokucheba,

Nibaxelele ndayeka ucheba ngoku ndikhulis’idredzi,

Nithi ndiyalikhumbula iRaga lidlala yonk’imihla

Ubusuku nemini yiCulture, ngooTosh nooMarley,

Ndiyamkhumbula uJomo noMkhize bengomeza,

Lidlal’khasethi usuka kwiVangeli uyotsho kuMaskhandi,

Ndithi kuni unyaka mtsha!

Bakhaya bam ndiyabulisa

KuGatyane eVur’vayisi phantsi komkhon’ephela,

Ubom’obude kwimanty’enkulu uMavubengwana,

Yithini ngelatyala walikhabayo ndiyamthanda,

Nokuba kunjani awunakugweba ixhegwazana.

Iimpukane eziluhlaza zindihlebele ngesehlo,

Sokukhothama kweKumkani,

Yini umntaka Sigcawu,

Ah Zwelonke!

Sisemazweni kodwa ngeentliziyo silapho,

Isizwe sonke sizilile nani apho

Ubuthwel’ubunzima Nqadu.

Ndibuliseleni kwaMazamis’nkosi,

Nithi ndithi Ah Zanoxolo!

Ndibuliseleni kwaJobela nabafundi bakhe.

Ndithi kuni unyaka mtsha!

Trans-Skies (Landiso Magqaza)

Apho ndikhulele khona ndiyabulisa!

Umlambo onzima nomkhulu yiNqabarha,

Luyabizela ulwandle lweGume,

Ngamakhwenkwe namantombazana

KuDyampuliki naseChwebeni bayadada.

Ndibuliseleni kwaGem ibhulu lenkobe,

Ndamgqibel’ekhand’iitele-tele nomXhosa.

Ndibuliseleni kwaMbola

nakuDangaty’iTshawe,

Nithi ndiyabathanda kulamzi kaKhabalaza,

Kwarhamba liyarhosa emaNqarhwaneni

Nithi ndithi “Ziduli Zethafa” kaloku Bhakiri.

Kulankwenkwe yakwaLindosi kuthiwa nguKhregi,

Nithi ndithi abelungu abanagunya kwaXhosa

Nimxelele uSombawo ukasineki.

Kwaye akanaqili lizikhoth’umhlana.

Ndithi kuni unyaka mtsha!

Nalapho phesheya koMbashe ndiyabulisa,

Ndikhahlela kwiKumkani uDalindyebo

Ndithi “Ah Zwelibanzi uBuyel’ekhaya!,”

Wadlelw’indlala nguKhongolose wakugxotha kwakho.

Ndibuliseleni eNdindimeni phez’ kweCumngce,

Nithi ndithi kuMthembu asigcine isikolo,

Kaloku ngomculo bayasazi nabamhlophe,

Andinobhungisa ndiyaziwa mna ke apho,

Konke uyoma kwaNqanda-ngophondo enkungwini,

Ikopshophu ayodolophu kaloku tyhini,

Ngaphesheya pha siyanibon’emarhanisini.

Ndibuliseleni nakolwam usaph’eThukela,

Phesheya koMngazana kwaTotosi ndibulisile

Ndithi “Ah Dalizulu!”,

Ndiyabathanda ezantsi kwesikolo kwaNdaba,

KuloGqibilizwe noKostina inkunzi zakowethu,

Nindibulisele kuMaxhay’ixhego

Nithi ndithi lisaphilile na ilizwe?

Livumile na iCamagu?

Ndithi kuni unyaka mtsha!

Thukela (Landiso Magqaza)

Xa singena kulenkulungwane intsha,

Ndicela nindibambal’isandla kuSiya into kaKolisi,

Nithi ndakumbambel’intak’obuzi,

Ngaye umz’ontsundu uyaziw’eJapani,

Nindibulisele nakulo Zozibin’eQonce,

Nithi ndithi aqumbile amaNgesi namaSpanyolo,

Ebengaz’ukub’intsundu lent’iyimbelukazi,

Nibhotise naku Anath’umrepha womkhonto,

Nithi ndith’isiXhosa siyanqwenelw’emazweni,

NakumaTsonga andinamona ziinkosi,

Apho kuloSho Madjozi nishiy’imolo.

Kulutsha olungatyhefezeliyo nolungayobiyo

Sithi ngxatsho!

Makubenjalo nakwabezayo

Phumani kaloku sibamb’imbo nomkhonto

Yivani mawethu lwakhal’uphondo

Ndithi kuni unyaka mtsha!

Hlalutya kaNdima (Landiso Magqaza)

Imbongi yasemaBongweni.

Categories UncategorizedTags , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close