Design a site like this with WordPress.com
Get started

“Zemka Magwala!”

Rhabul’aph’ungafinci.

Lo nto ndimncinci nje andikazinto. Ndimaxhaphetshu nje ndikhangelana neenkomo zakuthi ezingabuyanga izolo. Liyatshona neli andikaziboni kunangoku. Kodwa ndibone simanga simbi?

Inkabi yasemathileni ikhangela oozakwayo emfuleni womsintsi eGodini, eNgqeleni kwaNqanda Ngophondo, emaMpondweni. Umfanekiso: Landiso Magqaza.

Wakhe wayibona phi inkomo edla yodwa? Ihlolani na lento ndiyizubulayo? Nako ndiselama.

Ndibhidwe nguDamluthi, inkatyana yasemaGiqweni apha ngaphezulu. Ndiyibona ihamba yodwa, ndithi mandikhe ndiyibuze umkhondo wezi zakuthi. Hayi ngelishwa asivani ngentetha kaloku unkabi lo yena ugquba egxwala akathethi.

Kanti lento ikukugquba apha enkabini sisimbo sini? Ndikhe ndadlana indlebe nabadala ke ngalomba, bandichubela kwesosikhwebu samandulo. Le nto wena yaziwa ziinkonde neenkondekazi ukumila kwayo. Andithethi ngamaxhego namaxhegwazana aselokishinike izinto ezatshiphayo kudala. Nditsho abagcini-mthonyama nabafuyi bentlanti zoobawomkhulu.

Bathi xa bethetha le nto ayisosimbo, ingummiselo. Kufanelekile igxwale inkabi apho kufele ugxa wayo khona. Njengoko nathi singabantu singcwabana sakubhubha nazo ke ziyagqubelana zakufela emathafeni. Kaloku xa ifayo inkomo, umswane wayo uchithwa apho ifele khona yandule ke ukwenyuswa ngamadoda iyobonelwa icebo lo nyama. Zithi xa zidlula khona kengoku iinkabi apho ifele khona, zitsho ukugquba zigxwale zide zihlambe ngalomhlaba walomswane.

Yilonto ke kusithiwa kwaXhosa xa sithuthuzela sililisana “Sigxwal’emswaneni”. Hayi ke ehla nakum amaxhala kengoku. Besendisithi kukhona ekuhlolayo lenkabi. Mandiqhube ndikhangele ezakuthi selendishiya ngoku. Mandibaleke ndiphuthume zingehambi kakhulu. Ndiyolobola ngantoni xa ndiyeka ezikabawo zimke.

Njengoko nathi singabantu singcwabana sakubhubha nazo ke ziyagqubelana zakufela emathafeni.

Ndiyala ukuba ligwala. Ezakuthi zilala ekhaya namhlanje, kaloku oodyakalashe abakhoyo bahamba ngamaqina amabini. Buzani kobawomkhulu. Zemka bejongile.

Camagwini ngoko ke!!!

Categories UncategorizedTags , ,
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close